Dakindex

Autonoom, Deskundig en Onafhankelijk

Onze diensten

  • Dakinspecties en Dakadvies

De Aanvraag:

Bij iedere aanvraag wordt vooraf samen met de klant een projectgebonden onderzoeksdocument opgesteld. In dit document wordt de aanleiding en het doel van de Dakindex of het Dakadvies geformuleerd. Ook worden in dit document de te verwachten onderzoeksmethodieken aangegeven. Bij bijzondere projecten en gebruiksdaken wordt vooraf altijd een schouw van de daken uitgevoerd, waarna de uit te voeren inspectiewerkzaamheden in het onderzoeksdocument worden aangegeven. Nadat er overeenstemming is over het type onderzoek en de hieraan gekoppelde prijsaanbieding wordt de inspectie in de projectplanning opgenomen. Voor het vrijblijvend aanvragen van een Dakindex kunt u het contactformulier invullen. Wij nemen dan contact met u op om de mogelijkheden met u te bespreken.

De Dakindex:

Bepalend bij de beoordeling van de conditie van de dakbedekkingsconstructie is de uitkomst van de waarnemingen en bevindingen. Door het uitvoeren van destructief onderzoek, waarbij op representatieve posities insnijdingen in het dakbedekkingssysteem worden aangebracht, wordt de conditie van de ondergrond, de dampremmende laag, de isolatie en de dakbedekking bepaald. Bij daken waar nog een garantieverplichting op rust van de aannemer of het dakbedekkingsbedrijf, wordt de voorkeur uitgesproken deze insnijdingen en het naderhand weer waterdicht afwerken van de dakbedekking te laten verrichten door de betreffende partij.

Inspectieverslag met fotoreportage:

De inspectiebevindingen die tijdens de dakindex worden opgedaan en de hieruit voortvloeiende verbeterpunten worden, tijdens de inspectie op het dak, digitaal ingevoerd in de Dakindex inspectietool. Het digitale verslag is voorzien van foto's van de omschreven verbeterpunten. Na afloop van de inspectie kan de Dakindex online gedeeld worden met de belanghebbende partijen. Op deze manier kan gelijk actie worden ondernomen.

Het Dakadvies:

Bij een Dakadvies worden de inspectiebevindingen aangevuld met een uitgebreide analyse van de aangetroffen situatie. Hieraan wordt een heldere en korte conclusie verbonden. Als extra kan aan de bevindingen een herstelplan worden gekoppeld. Dit herstelplan kan als Plan van Aanpak tijdens herstelwerkzaamheden of als aanbestedingsdocument dienen. Het Dakadvies wordt desgewenst persoonlijk toegelicht. Onderdeel van het dakadvies is het aangeven van de warmteweerstand (isolerende vermogen) van de dakbedekkingsconstructie alsmede de wijze waarop deze verhoogd kan worden. Op basis van bouwfysische berekeningen wordt een vergelijking gemaakt tussen de huidige situatie en de hoogst haalbare warmteweerstand. Op basis van deze gegevens kan een indexatie van de besparing worden gegeven.

  • Kwaliteitsborging en Uitvoeringsbegeleiding

De Dakindex Kwaliteitsborging is een werkwijze die ingezet wordt bij begeleiding van dakbedekkingswerkzaamheden in de uitvoeringsfase. Niet alleen de uitvoering van de dakbedekkingswerkzaamheden maar ook de toegepaste dakbedekkingsmaterialen worden gekeurd en beoordeeld. Het traject vangt aan met een kick-off, waarbij alle betrokken partijen aanwezig zijn. De technische omschrijving wordt in dit overleg besproken en doorgenomen. Ook mogelijk te verwachten knelpunten worden benoemd en waar mogelijk weggenomen. Allemaal met maar een doel: Het vlot laten verlopen van het dakbedekkingsproces.


Bij de start van de dakbedekkingswerkzaamheden worden steekproefsgewijs de aangeleverde dakbedekkingsmaterialen gekeurd. De verwerkingsrichtlijnen worden met de uitvoerende dakbedekkers doorgenomen. De werkzaamheden worden periodiek gecontroleerd. Dagelijks wordt door de dakbedekker via de Dakindexapp een kort verslag van de stand van zaken met een foto van de uitgevoerde werkzaamheden verzonden. Bij zich voordoende problemen kan rechtstreeks telefonisch contact opgenomen worden met de inspecteur van Dakindex. Veelal kan direct een oplossing worden aangedragen, die vervolgens wordt gedocumenteerd in het dakrapport. Wijzigingen die consequenties hebben voor de prijsvorming of de opbouw van de dakbedekkingsconstructie worden gedeeld met de bouwteamleden. Bij oplevering wordt een eindinspectie uitgevoerd.


  • Lekkage- en schadeonderzoek daken

Lekkages en schades aan daken zijn ingrijpend. Om de oorzaak van de lekkage(s) dan wel de oorzaak van de aan het dak ontstane schade te kunnen achterhalen zal veelal een deel van de dakbedekkingsconstructie gedemonteerd moeten worden. Lekkage- en schadeonderzoeken zijn uitgebreid en veelomvattend. Ook hier geldt dat de resultaten moeten leiden tot duidelijkheid en een logische verklaring en herleiding van de gevolgen. Oorzaak en gevolg worden uitgebreid omschreven in een op te stellen analyse. Op basis van de bevindingen wordt een herstelplan opgesteld. Hierin wordt aangegeven op welke manier de daklekkage of de schade op een duurzame wijze opgeheven of hersteld kan worden.


Bij schadeonderzoeken wordt altijd een vooronderzoek uitgevoerd. In dit vooronderzoek wordt het dakbedekkingssysteem getoetst en beoordeeld op basis van de tijdens de oprichting van het gebouw geldende regels en eisen.


Ook een veranderde gebruiksfunctie kan aanleiding geven op een verhoogde kans op schade. Denk hierbij aan een bedrijfshal, ontworpen met een gebruiksfunctie als opslaghal en die nadien ingericht is als hal waar loopkatkranen aan de constructiedelen zijn opgehangen, een pand waar aan de binnenzijde muren weggehaald zijn, een zwembad dat in de loop der jaren omgebouwd is tot sub-tropisch zwemparadijs.... etc....


  • Deskundigenberichten

Als een rechter of een arbiter niet de deskundigheid bezit om een bepaald aspect van een procedure te beoordelen, dan kan hij een deskundige benoemen. Bij het vaststellen van de correcte feiten wordt de rechter veelal beperkt doordat de feiten zich in het verleden hebben afgespeeld en niet (meer) rechtstreeks waarneembaar zijn.

Voor de vaststelling van gebreken geldt dat zij niet alleen vragen om een grondige toelichting van de betrokken partijen, maar ook om het advies van personen die op het betreffende terrein deskundig zijn. De rechter heeft dit advies nodig om de stellingen van de partijen of de door hen aangeboden bewijsmiddelen op waarde te kunnen schatten. Een deskundigenbericht wordt dan door de rechter ingewonnen om de feiten correct te kunnen vaststellen.

Het primaire doel van het inwinnen van een deskundigenbericht is dus het belang van waarheidsvinding. Het deskundigenbericht moet het de rechter mogelijk maken zoveel mogelijk de correcte feiten vast te stellen. Op grond van de verkregen specialistische kennis kan de rechter zicht krijgen op de werkelijke gang van zaken.

Ten opzichte van de bewijslevering van betrokken partijen heeft het deskundigenbericht als belangrijk voordeel dat het afkomstig is van een partij die geen belangen heeft bij nog de belanghebbende, nog de verwerker van de geleverde dakconstructie waaronder brancheorganisaties of fabrikant of inkoopcombinaties van toegepaste materialen. Het deskundigenbericht wordt opgesteld door een onafhankelijke, onpartijdige deskundige. Hiermee kan de rechter erop vertrouwen dat de informatie, die zij van de deskundige ontvangt, daadwerkelijk bijdraagt aan de waarheidsvinding.


De deskundige committeert zich aan de Leidraad Deskundigen, zoals deze is opgesteld door De Rechtspraak en het rapporteren aan de rechtbank geschiedt volledig in de lijn met het Model Deskundigenbericht, zoals dit door de Raad voor de Rechtspraak is gepubliceerd.

  • Bemiddeling en Mediation

Mediation bij conflicten is oplossingsgericht. Bij mediationtrajecten wordt rekening gehouden met onderliggende relaties en emoties. Zowel mediators als advocaten zijn het er over eens dat de rolverdeling tussen de advocaten, als belangenbehartigers van de betrokkenen, en de mediators, als verantwoordelijke voor een goed verloop van het mediation-proces, meestal een beter resultaat oplevert dan procederen voor de rechter. De belangrijkste reden waarom advocaten hun client adviseren deel te nemen aan een mediation traject, is de verwachting dat dit traject resulteert in een snellere oplossing dan een uitspraak van de rechter.

Het succes van een mediation traject is in grote mate afhankelijk van de kwaliteit van de mediator en de houding of positie die de advocaten aan- of innemen. Communicatie en de bereidheid tot samenwerking zijn sleutelwoorden die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn om het mediation traject succesvol af te kunnen ronden. Dakindex heeft ervaring in bouw-mediation en kan mediationtrajecten op een deskundige en onafhankelijke manier begeleiden. Voor de mogelijkheden van mediation door Dakindex kunt u contact met ons opnemen.

  • Dakindex internationaal

Ook internationaal is een ruime ervaring binnen Dakindex als raadgevend advies bureau. Opgetreden kan worden als adviseur voor Nederlandse partijen in het buitenland als ook voor buitenlandse partijen in Nederland. Voertaal in woord en geschrift bij deze trajecten is Engels.


International experience is also extensive within Dakindex as a consultative consultancy. We can represent Dutch parties abroad en foreign parties in the Netherlands. The spoken and written language of instruction for these courses is English. The reports can be made multilingual if requested.