Dakindex

Autonoom, Deskundig en Onafhankelijk

Gebruiksdaken

ENERGIEDAK-INDEX


Onder een Energiedak wordt verstaan een dak of dakbedekkingsconstructie met voorzieningen die zonnewarmte of windenergie kunnen opvangen, opslaan of doorgeven. Platte daken zijn bij uitstek geschikt om op relatief eenvoudige wijze energie uit zonnewarmte of zonlicht te genereren.


Zijn we er daar dan mee? Nee... Het platte dak is een op zichzelf staand bouwdeel, in de basis bestemd als waterkering. Het zonne-energiesysteem is altijd een toevoeging op daken. Zowel bij nieuwbouw als bij bestaande bouw moet vooraf een beoordeling opgesteld worden in hoeverre een te plaatsen zonne-energiesysteem toepasbaar is met betrekking tot de oorspronkelijke of bedoelde gebruiksfunctie van de dakbedekkingsconstructie.


Vragen die gesteld moeten worden zijn bijvoorbeeld:


  • kan de gewichtstoename gedragen kan worden door de dakbedekkingsconstructie?
  • is de dakisolatie voldoende drukvastheid?
  • is er sprake van een verhoogde kans op mechanische beschadigingen van de dakbedekking tijdens installeren of het onderhouden van de te plaatsen PV-installatie?


Vaak onderbelicht ten opzichte van de technische aspecten zijn de economische aspecten. Wat is de resterende levensduurverwachting van het dakbedekkingssysteem waarop een zonne-stroominstallatie geplaatst wordt. Moet er gedurende de terugverdientijd van de PV-installatie groot onderhoud aan de dakbedekking worden uitgevoerd. Indien dit het geval is, zal de installatie tussentijds gedemonteerd en nadien weer gemonteerd worden. Kostbare werkzaamheden, niet in de laatste plaats omdat de kans groot is dat er beschadigingen aan de panelen zullen ontstaan. De terugverdientijd wordt hiermee nagenoeg verdubbeld.

De Energie-Dakindex bestaat uit een opname van de dakdelen waarop bijvoorbeeld een PV-systeem aangebracht zal worden en geeft een uitgebreid inzicht in de staat van onderhoud en de samenstelling van de dakbedekkingsconstructie(s). Naast vaststelling van de resterende levensduurverwachting wordt aandacht besteed aan de volgende aspecten:


  • Extra windbelasting van de constructie
  • Windweerstand van de te plaatsen installatie(s)
  • Extra sneeuwbelasting
  • Beloopbaarheid (begaanbaarheidsklasse) van het dakbedekkingssysteem
  • Afschot (de wateraccumulatie) van het dak.


Indien noodzakelijk kan als extra zekerheid een laboratoriumonderzoek uitsluitsel geven over de kwaliteit en samenstelling (na veroudering) van de dakbedekking en kan een indexatie van de resterende levensduurverwachting van de dakbedekking en de drukvastheid van de isolatielagen worden gegeven.

In een heldere digitale rapportage, voorzien van een fotoreportage, wordt aangegeven of- dan wel op welke wijze de dakbedekkingsconstructie geschikt kan worden gemaakt als drager van een te plaatsen zonne-stroominstallatie (PV-panelen).

GEBRUIKSDAK-INDEX


We kennen twee soorten gebruiksdaken, te weten lichte en zware gebruiksdaken. Lichte gebruiksdaken zijn daken met een lichte afwerking die bij lekkage relatief eenvoudig te ontmantelen zijn tot op de dakbedekking. Zware gebruiksdaken zijn voorzien van een zware afwerking, waarbij in geval van lekkage, ingrijpende werkzaamheden moeten worden uitgevoerd om toegang tot de dakbedekkingslaag te krijgen.


Voorbeelden van zware gebruiksdaken zijn parkeerdaken, tuindaken met een openbare gebruiksfunctie, daken van waterbassins, waterretentiedaken, kelderdaken etc.

Bij de opbouw van dit type daken gelden verzwaarde eisen ten aanzien van de drukvastheid, de worteldoorgroei en het onderhoud. Met name dit type daken wordt in de bouwfase vaak als werkvloer gebruikt. Te meer reden om rekening te houden met het voorkomen van beschadiging van de dakbedekkingen en het uitvoeren van een keuring van het dakbedekkingssysteem, voordat het afwerkingssysteem (tegels, groendak, bestrating etc...) aangebracht wordt.